Hanki Extension

Islamin suuntaukset

Wikipediasta, mutta visuaalisesti houkutteleva

Islam on suuri maailmanuskonto, jota vuonna 2021 tunnusti 1,9 miljardia muslimia eri puolilla maailmaa.[1] Laajuudestaan huolimatta islam on hyvin yhtenäinen kultti. Tärkein jakolinja on islamin jakautuminen sunnalaisuuteen ja šiialaisuuteen. Sunnalaisuus kattaa kuitenkin yksinään noin 87–90 % kaikista muslimeista ja šiialaisuus vain 10–13 %.[2] Näiden suuntausten yhtäläisyydet ovat eroja suuremmat,[3] mutta ne eivät silti osallistu esimerkiksi päivittäisiin rukouksiin yhdessä. Muille suuntauksille jää vain murusia muslimien kokonaismäärästä.

Suuria eroja ei ole sunnalaisuuden sisälläkään. Sunnalaisuus jakautuu šarian tulkinnassa neljään suureen lakikoulukuntaan. Niillä on omat maantieteelliset alueensa, mutta koulukunnat ovat opillisesti lähellä toisiaan. Sunnalaisessa teologiassa on vain yksi hallitseva koulukunta, aš'ariitit.

Islamin yhtenäisyys ilmenee myös kansanuskon tasolla, missä islamin perusopinkappaleet ja sharian tärkeimmät velvoitteet saavat laajan kannatuksen kaikkialla muslimimaailmassa. Islamiin sisältyy voimakas ihanne yhteisen uskon jakavasta muslimien yhteisöstä (umma). Melkein kaikissa islamilaisissa maissa yli puolet muslimeista katsookin, että on vain yksi oikea tapa tulkita islamia.[4]

Suurena ja laajalle levinneenä maailmanuskontona islamissa on silti myös eroja uskonnonharjoituksessa. Esimerkiksi afrikkalaisesta islamista löytyy Afrikan perinneuskontojen aineksia ja suufilaisuudesta pyhimysten kunnioitusta.[5] On myös pieniä suuntauksia, kuten ahmadiyya Intiassa, joita kaikki muslimit eivät enää pidä islamilaisina.

Löydä lisää Islamin suuntaukset aihepiireittäin

Islam

Islam

kal

Sunnalaisuus

Sunnalaisuus

Sunnalaisuus on islaminuskon pääsuuntaus, johon kuuluu noin 80–90 prosenttia maailman noin 1,6 miljardista muslimista. Sunna tarkoittaa profeetan esikuvaa, jonka kautta on annettu Jumalan laki. Sunnalaisuus kehittyi klassiseen muotoonsa varhaisella 900-luvulla.

Šiialaisuus

Šiialaisuus

Šiialaisuus on islamin pienempi päähaara, johon kuuluu noin 10–13 % kaikista muslimeista eli noin 200 miljoonaa, kun islamin pääsuuntaukseen sunnalaisuuteen kuuluu noin 87–90 % muslimeista. Suurin osa šiioista asuu Iranissa, Pakistanissa, Intiassa ja Irakissa. Šiiat ovat enemmistönä Iranissa, Azerbaidžanissa, Bahrainissa ja mahdollisesti Jemenissä. Useimmat šiiat ovat niin sanottuja kaksitoistašiialaisia; he odottavat kätkeytyneen kahdennentoista imaamin paluuta aikojen lopussa. Nykyisin pieniksi vähemmistöiksi supistuneita šiiojen alaryhmiä ovat seitsemänšiialaiset eli ismailiitit, Jemenin zaidilaiset sekä Lähi-idän druusit.

Salat

Salat

Salat on islamiin kuuluva rukoustapahtuma, jonka muodot ovat tarkkaan määrätyt. Se koostuu sarjasta liikkeitä, joiden aikana lausutaan myös Koraanin ensimmäinen suura. Rukoushetkiä on yhteensä viisi joka päivä. Muslimit rukoilevat ahkerasti. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan islamilaisissa maissa valtaosa muslimeista todella rukoilee vaadittavat viisi kertaa päivässä. Poikkeuksena ovat vain Balkanin ja entisen Neuvostoliiton Keski-Aasian muslimiväestöt.

Šaria

Šaria

Šaria eli islamilainen laki on islaminuskon mukaan Jumalan ihmisille antama muuttumaton laki. Šaria on islaminuskon ydin, sillä islam on lakiuskonto, jossa painotetaan oikein tekemistä (ortopraksia) pelkän oikean uskon (ortodoksia) asemesta väylänä, jonka avulla ihminen voi pelastua. Oikeauskoinen muslimi seuraa islamilaisen lain yksityiskohtaisia määräyksiä kerätäkseen ansioita Viimeiselle tuomiolle. Tärkeimmät niistä koskevat uskonnon harjoittamisen rituaaleja eli islamin viittä peruspilaria. Lain sisältöä muslimi ei itse etsi Koraanista tai muista pyhistä kirjoituksista, vaan saa sen selville kääntymällä kysymyksineen imaamin puoleen. Islamilainen maailma ei silti jaa yhtä ainoaa käsitystä šarian sisällöstä, sillä islamissa on viisi suurta lakikoulukuntaa ja muutama pienempi, joiden näkemykset poikkeavat toisistaan. Myös jokaisen koulukunnan sisällä uskonoppineiden mielipiteet vaihtelevat. Suurin osa šarian sisällöstä on silti kaikille muslimeille yhteistä.

Aš’ariitit

Aš’ariitit

Ašʿariitit oli islamilaisen filosofian ja teologian (kalam) koulukunta, jonka perusti shafi'ilainen imaami Abū l-Ḥasan al-Ašʿarī (874–936). Imaami Ibn Hajar Haytami määritteli sunnalaisuuden opiksi, joka seuraa joko imaami Abū al-Ḥasan al-Ašʿarīa tai imaami Abu Mansur Maturidia. Maturidin koulukunta rajoittui kuitenkin Transoxianaan ja katosi mongolivalloituksen jälkeen. Tämän jälkeen aš’arilaisuus on ollut standardi-islamia sunnalaisuuden piirissä. Se kääntyi etenkin mu’tazilittien oppeja vastaan, joissa oli näkynyt vahva hellenistinen painotus.

Muslimien uskonnollisuus

Muslimien uskonnollisuus

Muslimien uskonnollisuus ilmenee siinä, missä määrin muslimit noudattavat elämässään šaria-lain määräyksiä ja uskovat islamin opinkappaleisiin. Kansainväliset kyselytutkimukset ovat osoittaneet, että muslimit ovat keskimäärin hyvin uskonnollisia. Enemmistö muslimeista katsoo myös, että islamista voi olla vain yksi tulkinta. Vaikka islamissa onkin useita suuntauksia, käytännön tasolla uskonnon harjoittamisen erot ovat pieniä.

Umma

Umma

Umma on islamin uskovien yhteisö, joka tarkoittaa puhekielessä myös samassa moskeijassa käyviä ihmisiä ja on verrattavissa kristinuskon seurakuntaan. Tavallisesti se tarkoittaa maailman kaikkien muslimien muodostamaa yhteisöä. Islamilaisessa laissa umma on määritelty kapeammin tarkoittamaan vain mujtahideja eli uskonoppineita. Arabian kielessä umma voi tarkoittaa myös kansallisvaltiota: esimerkiksi Yhdistyneet kansakunnat on arabiaksi al-Umam al-Muttahida.

Islam Afrikassa

Islam Afrikassa

Islam on levinnyt Afrikassa Pohjois-Afrikkaan, Itä-Afrikkaan ja välittömästi Saharan eteläpuolelle. Se on kristinuskon ohella mantereen valtauskonto. Suunnilleen puolet afrikkalaisista on muslimeja. Heistä puolet puhuu äidinkielenään muuta kuin arabiaa. Melkein kaikki Afrikan muslimit ovat sunneja. Pohjois-Afrikassa he kuuluvat šarian tulkinnassa maliki -koulukuntaan. Itä-Afrikassa vallitseva lakikoulu on shafi'i.

Ahmadiyya

Ahmadiyya

Ahmadiyya on islamilainen liike, joka vaikuttaa Intiassa ja Pakistanissa. Sen perustaja, varakas maanomistaja Mirza Ghulam Ahmad julisti olevansa odotettu Messias, Mahdi ja mujaddid. Hän julistautui myös Krishnan manifestaatioksi eli avatariksi. Tämä johti riitoihin Intian muslimien kanssa. Liikkeen kannattajat tunnustavat muiden muslimien tavoin Koraanin arvovallan, mutta eivät lukeudu mihinkään lakikoulukuntaan. Vuonna 1889 perustetun liikkeen parissa lähetystyö on ollut korkeassa arvossa. Ahmadiyyat kannattavat Pyhää sotaa eli jihadia vain, jos muslimit ovat uhattuna, ja heitä estetään harjoittamasta uskontoaan.

Pääsuuntaukset

Šiialaisuus (sininen) ja sunnalaisuus (vihreä) alueittain.
Šiialaisuus (sininen) ja sunnalaisuus (vihreä) alueittain.

Sunnalaisuus

Pääartikkeli: Sunnalaisuus

Kaikista muslimeista noin 90 % on sunneja. Sunnalaisuudesta ja šiialaisuudesta voidaan varmuudella puhua 800-luvulta alkaen, mutta islamilaisessa perinteessä niiden erot on ulotettu jopa 660-luvulle.

Sunnalaisuuden sisällä on useita lainopillisia (fiqh) ja teologisia (kalam) suuntauksia. Klassisen sunnilaisen islamin neljä suurinta lainopillista koulukuntaa ovat maliki, hanafi, shafi'i ja hanbali. Niiden säädöksistä noin 75 % on kaikille yhteisiä.

Teologisista koulukunnista mu'taziliitit olivat hetken vallitsevia 800-luvulla kalifien suosiessa tätä suuntausta, joka pyrki rationaaliseen uskonnolliseen ajatteluun. 800-luvun puolivälissä sen syrjäyttivät aš'ariitit, joiden näkemyksistä muodostui siitä pitäen hallitseva teologia.[6] Ašariittien mukaan ihminen ei voi käsittää järjellä Jumalaa vaan ainoastaan totella ja alistua Jumalan tahdolle, jolla ei ole mitään rajoittavia esteitä.

Ašariittien linjaa seuraavia teologisia koulukuntia ovat myös maturidit ja atharit, ja niiden poliittisia jatkeita konservatiiviset wahhabit ja salafistit. Liberaalit ja ijtihadia eli itsenäistä järjen käyttöä puolustavat suuntaukset ovat jääneet näiden liikkeiden varjoon [7][8][9]

Šiialaisuus

Pääartikkeli: Šiialaisuus

Useimmat šiiat (68–80 %) löytyvät vain neljästä maasta, joita ovat Iran, Pakistan, Intia ja Irak.[2] Šiiat ovat enemmistönä vain Iranissa (90–95 %), Azerbaidzanissa ja Bahrainissa (65–75 %). Irakissa ja Libanonissa heitä on noin puolet muslimeista[10]

Šiialaisuus eroaa sunnalaisuudesta vain muutamissa asioissa, mutta periaatteelliset erot ovat silti niin suuria, että esimerkiksi yhteiset rukoushetket ovat mahdottomia. Suuntaukset voivat myös pitää toisiaan vääräuskoisina. Sunnien ja shiiojen välillä esiintyy tämän takia ajoittain väkivaltaisuuksia.

Huomattava ero on kysymys maallisen ja uskonnollisen vallan suhteesta. Sunnalaisuuteen kuuluu oppi uskovien komentajasta, yhdestä kalifista, jolla ei kuitenkaan ole uskonnollista valtaa. Šiialaisuudessa sekä maallinen että uskonnollinen valta kuuluu samalle henkilölle eli imaamille. Nykyisin imaami on kuitenkin kätkeytynyt. Uskonnollista ja maallista auktoriteettia koskeva ero ilmenee siinä, että šiialaisuudessa korostetaan Muhammedin oikeutettuina seuraajina Muhammedin ottopoikaa Ali ibn Abi Talibia ja hänen jälkeensä Alin poikaa ja Muhammedin tyttärenpoikaa Husain ibn Alia. Šiiat viettävät hänen muistokseen Ašura-juhlaa, joka on šiiojen tärkein vuosittainen merkkipäivä.[11] Alista alkava imaamien ketju on niin merkittävä, että maininta Alista on lisätty šiialaiseen uskontunnustukseen.

Kaksitoistašiialaisuus

Pääartikkeli: Kaksitoistašiialaisuus

Kaksitoistašiialaisuus on šiialaisuuden suurin haara ja Iranin valtionuskonto.[12]

Seitsemänšiialaisuus

Pääartikkeli: Seitsemänšiialaisuus

Seitsemänšiialaisuus (ismailiitit) on šiialaisuuden toiseksi merkittävin haara.[12]

Zaidilaisuus

Pääartikkeli: Zaidilaisuus

Zaidilaisuus erkani šiialaisten pääsuuntauksesta Kaksitoistašiialaisuudesta , koska syntyi erimielisyys viidennestä imaamista, joka zaidilaisten mukaan oli Zayd ibn Ali, kun taas pääsuuntaus piti viidentenä imaamina hänen veljeään Muhammad al-Baqiria.[13] Zaidilaisuutta esiintyy Pohjois-Jemenissä, missä noin kolmannes jemeniläisitä on zaideja.[14]

Ibadilaisuus

Pääartikkeli: Ibadilaisuus

Ibadilaisuus on vanha, lähes yksinomaan Omanissa esiintyvä vanha islamin suuntaus. Noin 45 % omanilaisista on ibadiitteja.[15] Heidän kokonaismääränsä maailmassa on noin 3 miljoonaa, joista suurin osa Omanissa.

Löydä lisää Pääsuuntaukset aihepiireittäin

Fiqh

Fiqh

Fiqh on islamilaisen šaria-lain tulkintaa. Se koostuu lain asiantuntijoiden päätöksistä muslimien elämään vaikuttavista asioista. Fiqh tarkoittaa myös tapaa, jolla islamilaista lakia johdetaan ensisijaisista lähteistä, kuten koraanista ja sunnasta, sekä toissijaisista lähteistä.

Kalam

Kalam

Kalam tarkoittaa islamilaista spekulatiivista teologiaa. Kalamia tutkiva teologi on mutakallimūn.

Maliki

Maliki

Maliki on yksi sunnalaisen islamin neljästä lakikoulukunnasta (madhhab). Nimen taustalla on imaami Malik eli Malik ibn Anas (711–795), joka oli šarialain neljästä suurimmasta imaamista järjestyksessä toinen. Imaami Malikin kerrotaan olleen kotoisin Medinasta, ja hänen myötään Medinan lainopillinen ajattelu alkoi kehittyä malikiittiseksi koulukunnaksi.

Hanafi

Hanafi

Hanafi on yksi sunnalaisen islamin neljästä lakikoulukunnasta (madhhab). Nimensä se on saanut Irakin Kufassa vaikuttaneelta imaamilta Abu Hanifalta (699–767). Abu Hanifa edisti islamilaisen lain teoreettista systematisointia ja sai aikaan huomattavaa kehitystä teknisessä lakiajattelussa. Abu Hanifan opit saivat Kufassa jatkajan hänen oppilaassaan Abu Yusufissa ja tämän oppilaassa Shaybanissa.

Hanbali

Hanbali

Hanbali on yksi neljästä suuresta sunnalaisen islamin lakikoulukunnasta. Se on saanut nimensä irakilaisen imaami Ahmad ibn Hanbalin mukaan. Hanbali-koulukunta on sunnakoulukunnista pienin ja konservatiivisin. Sen kannattajia on eniten Saudi-Arabiassa.

Mu’taziliitit

Mu’taziliitit

Mu’taziliitit on islamilaisen teologian (kalam) varhaisin oppisuunta. Se syntyi abbasidivaltakunnan ydinalueilla nykyisessä Irakissa Bagdadissa ja Basrassa. Suuntaus nojasi antiikin Kreikan aristoteliseen filosofiaan ja korosti sen hengessä rationaalista teologista ajattelua. Se oli ainoa virallisesti hyväksytty islamin tulkinta vuosina 833–848. Tällöin abbasidivaltakunnassa toimi uskonnollinen inkvisitio mihna vainoamassa uskonoppineita, jotka eivät hyväksyneet suuntauksen opetusta siitä, että Koraani oli luomisen tulosta.

Aš’ariitit

Aš’ariitit

Ašʿariitit oli islamilaisen filosofian ja teologian (kalam) koulukunta, jonka perusti shafi'ilainen imaami Abū l-Ḥasan al-Ašʿarī (874–936). Imaami Ibn Hajar Haytami määritteli sunnalaisuuden opiksi, joka seuraa joko imaami Abū al-Ḥasan al-Ašʿarīa tai imaami Abu Mansur Maturidia. Maturidin koulukunta rajoittui kuitenkin Transoxianaan ja katosi mongolivalloituksen jälkeen. Tämän jälkeen aš’arilaisuus on ollut standardi-islamia sunnalaisuuden piirissä. Se kääntyi etenkin mu’tazilittien oppeja vastaan, joissa oli näkynyt vahva hellenistinen painotus.

Maturidit

Maturidit

Maturidit on islamilaisen teologian koulukunta, joka on saanut nimensä perustajaltaan, joka oli Abū Manṣūr Muḥammad al-Māturīdī. Maturidit nojautuvat aš'arilaisuuden tavoin islamilaiseen traditioon ja ilmestykseen. Suuntaus sai kannatusta Persian Khorasanissa ja Keski-Aasian Transoxianassa, mutta kuihtui näiden alueiden jäätyä mongolivalloittajien jalkoihin 1200-luvulla. Sen jälkeen aš'arilaisuudesta kehittyi sunnalaisen islamin hallitseva teologinen suunta. Sen perustaja oli al-Maturidin aikalainen Abu l-Hassan al-Aš'ari. Maturidien teologinen madhhahb vaikuttaa kuitenkin edelleen Kaakkois-Aasiassa ja on tärkeä osa sunni-islamilaisuutta.

Iran

Iran

Iranin islamilainen tasavalta eli Iran on Lähi-idässä sijaitseva valtio, jonka pääkaupunki on Teheran. Se rajautuu pohjoisessa Armeniaan, Azerbaidžaniin ja Kaspianmereen, pohjoiskoillisessa Turkmenistaniin, idässä Afganistaniin ja Pakistaniin, etelässä Persianlahteen ja Arabianmereen ja lännessä Irakiin ja Turkkiin. Maan virallinen nimi oli 21. maaliskuuta 1935 asti Persia. Vuoden 1979 islamilaisen vallankumouksen jälkeen maan koko nimi on ollut Iranin islamilainen tasavalta. Alueen kulttuuri on maailman vanhimpia. Šiialaisuus on valtionuskonto ja persia maan virallinen kieli. Yli 80 miljoonan asukkaan väestöstä suurin osa on persialaisia, ja suurimmat vähemmistöt ovat azerit, kurdit ja lurit.

Imaami

Imaami

Imaami on islamilaisen yhteisön hengellinen johtaja. Imaami vastaa sunnalaisessa islamissa kristillisen kirkon pappia: hän johtaa rukouksia ja saarnaa perjantairukouksessa, häntä tarvitaan häissä ja hautajaisissa, ja hän neuvoo muslimeita uskonasioissa. Islamissa uskonto kattaa elämän kaikki puolet, joten imaameille tehdyt kysymykset voivat koskea monenlaisia asioita.

Ali ibn Abi Talib

Ali ibn Abi Talib

Ali ibn Abi Talib, myös pelkkä Ali, oli islamin uskonnollisen perimätiedon mukaan profeetta Muhammadin ottopoika, vävy, hänen serkkunsa ja neljäs kalifi. Ali valittiin kalifiksi vuonna 656. Hänen valtakaudellaan käytiin sisällissota, joka päättyi Alin murhaan. Ali vaihtoi Irakin Kufan muslimivaltakunnan pääkaupungiksi Medinan asemesta.

Husain ibn Ali

Husain ibn Ali

Husain ibn Ali ibn Abi Talib oli islamilaisen perimätiedon mukaan profeetta Muhammadin tyttärenpoika ja Ali ibn Abi Talibin toinen poika. Islamin šiialaisen suuntauksen mukaan hän oli ihmiskunnalle lähetetty kolmas imaami.

Suufilaiset veljeskunnat

Suufilaisuus

Pääartikkeli: Suufilaisuus

Suufilaisuus on islamin mystiikkaa korostava suuntaus. Sen päämääränä on saavuttaa yhteys Jumalaan mietiskelemällä. Nimi tulee arabian sanasta suf, joka tarkoittaa villaa. Sillä viitataan askeettien käyttämään villakaapuun. Osa selittää nimityksen tulevan kreikan sanasta sofia, viisaus tai arabian safa, puhtaus. Suufilaisuutta esiintyy sekä šiiojen että sunnien keskuudessa, joten kyseessä ei ole islamin kolmas haara.[11] Askeettisuus ja köyhyyden ihannointi ovat yleistä suufilaisuudelle, joka on saanut tähän vaikutteita Lähi-idän kristillisestä munkkihurskaudesta.[16]

Dervissit ovat luostariyhteisöön järjestäytyneitä suufilaismunkkeja. He muodostavat pääasiassa miehille tarkoitettuja hierarkkisia veljeskuntia. Dervissit harrastavat erilaisia ekstaasitekniikoita, kuten jumalakokemuksen saamista tanssin avulla.[16]

Löydä lisää Suufilaiset veljeskunnat aihepiireittäin

Suufilaisuus

Suufilaisuus

Suufilaisuus on islamin kansanomainen ja uskonnollista mystiikkaa korostava virtaus ja uskonnollis-poliittinen liike, joka alkoi kehittyä 1100-luvulla seurauksena siitä, että islamilainen uskonoppineiden luokka oli vähitellen vieraantunut kansasta ja muodostunut itseensä sulkeutuneeksi oppineistoksi. Suufilaisuus oli usein kansanliikettä, joka oli kapinassa yläluokkaista islamia vastaan.

Jumala (islam)

Jumala (islam)

Jumala islamissa on imaami al-Ghazalin (1057–1111) mukaan ykseys, jolla ei ole kumppania eikä vertaista. Hän on al-Ghazalin kuvauksen mukaan myös luomaton, ikuisesti olemassa oleva, rajaton, tuonpuoleinen eli transsendentti, kaiken luoja, kaikkivaltias ja kaikkitietävä.

Arabian kieli

Arabian kieli

Arabia on seemiläinen kieli, jota puhuu äidinkielenään yli 300 miljoonaa ihmistä etenkin Arabian niemimaalla ja muualla Lähi-idässä sekä Pohjois-Afrikassa. Se on maailman viidenneksi tai neljänneksi puhutuin kieli. Lisäksi arabiaa käyttää lähes kaksi miljardia muslimia päivittäisissä rukouksissaan. Arabia jakautuu standardiarabiaan ja lukuisiin alueellisiin kieliin, joista osa poikkeaa toisistaan huomattavan paljon. Standardiarabiaa käytetään kirjallisuudessa ja virallisissa yhteyksissä, mutta kukaan ei puhu sitä. Arabiaa kirjoitetaan 28 perusmerkistä koostuvalla aakkostolla oikealta vasemmalle.

Kreikan kieli

Kreikan kieli

Kreikan kieli on indoeurooppalainen kieli, jonka dokumentoitu historia alkaa Kreikassa vuoden 1400 eaa. paikkeilla. Kreikan kielellä tarkoitetaan nykyään joko nykykreikkaa tai muinaiskreikkaa. Kreikkaa kirjoitetaan kreikkalaisella kirjaimistolla.

Dervissit

Dervissit

Dervissit (derviššit) ovat islamilaisia hartaudenharjoittajia, jotka kuuluvat johonkin suufilaiseen veljeskuntaan (tariqa). Veljeskuntia alkoi syntyä 1100-luvulla. Veljeskuntaan pyrkivien tulee alistua sen šeikin johtoon ja omaksua veljeskunnan hengelliset ajatukset.

Luostari

Luostari

Luostari on paikka, jonne voivat vetäytyä henkilöt, jotka haluavat keskittyä uskonnolliseen elämään. Miespuolisia luostarin pysyviä asukkaita kutsutaan yleensä munkeiksi ja naispuolisia nunniksi. Munkiksi tai nunnaksi tuleminen on suuri asia erityisesti luostaritoimintaa harjoittavissa kristillisissä kirkoissa ja vaatii sitoutumista.

Muita suuntauksia

Ahmadiyya

Pääartikkeli: Ahmadiyya

Ahmadia on Punjabissa Intiassa 1800-luvun lopussa syntynyt suuntaus. Ahmadeja on yhteensä noin miljoona Intiassa ja Pakistanissa, eräiden tietojen mukaan jopa paljon enemmän. Liikkeen perustaja Mirza Ghulam Ahmad piti itseään Messiaana, Mahdina ja Krishnan inkarnaationa. Muslimit ovat hyökänneet liikkeen jäseniä vastaan, koska sitä ei pidetä aidosti islamilaisena.[17]

Koraanifundamentalismi

Pääartikkeli: Koranismi

Koraani-fundamentalismi tarkoittaa vain Koraaniin nojaavaa näkemystä islamista. Se syntyi 1800- ja 1900-lukujen välissä Intiassa ja Egyptissä uudistamaan islamia. Näkemys sai alkunsa ainakin osittain länsimaissa, kun historiallis-kriittiset tutkimukset asettivat kyseenalaiseksi hadith perimätietokokoelmien aitouden. Hadith-kokoelmat muodostavat yhdessä Koraanin kanssa Profeetan elämäntavan eli sunnan, jonka ortodoksiseen jäljittämiseen perustuu islamin pääsuuntaus sunnalaisuus.[18]

Vapaamielisille muslimiajattelijoille hadith-kokoelmien aitouden kyseenalaisuus merkitsi yhteentörmäystä arvomaailmoissa. Useat luopuivat islamista yhteiskunnallisen ajattelun pohjana ja jättivät käsitteen sekularisoituneen yhteiskunnan ulkopuolelle yksityisasiaksi. Toiset vastaavasti pyrkivät löytämään ratkaisun islamin sisältä.[18]

Nämä koraani-fundamentalistit asettivat kyseenalaiseksi sunnan aseman yhdenvertaisena Koraanin kanssa. He eivät kyseenalaistaneet Profeetan elämäntapaa eli sunnaa itseään, mutta heidän näkemyksensä mukaan Muhammadin kuoltua tästä sunnasta ei ole luotettavaa tietoa. Toisin sanoen sunnan sitovuus oli rauennut. Vastaavasti hadith-kokoelmiin perustuvaa sunnaa puolustavien mukaan Koraanin alkuperäinen merkitys jää hämäräksi mikäli sen rinnalla ei tarjota yksityiskohtaista tulkintaa ja viiteryhmää.[18]

Koraani on itsessään väljää tekstiä, joka harvemmin sisältää selkeitä käskyjä ja kieltoja. Koraani-fundamentalisteille tämä avaisi ovet dynaamiselle, väljälle islamille. Koraani näyttäisi yleiset moraaliset suuntaviivat ja kukin aikakausi sovittaisi sanoman sopivaksi nykyaikaan. Vastustajien mukaan islam on Profeetan aikana luotu muuttumaton järjestelmä ja mikä tahansa muutos olisi turmellusta.[18]

Koraani-fundamentalismin kukoistuskausi oli 1900-luvun alkupuolella, mutta perinteinen sunna-ajattelu säilyi muuttumattomana. Nykyään Koraani-fundamentalismilla on yksittäisiä kannattajia lähinnä länsimaissa, joissa he toimivat vailla laajempaa kannattajakuntaa.[18]

Nation of islam

Pääartikkeli: Nation of Islam

Nation of Islam (NOI) on uskonnollinen ja sosiaalipoliittinen järjestö, joka perustettiin Yhdysvalloissa vuonna 1930. Sen kannattajia on usein kutsuttu myös ”mustiksi muslimeiksi”. [19] Islamilainen maailma on hyväksynyt NOI:n muslimijärjestöksi.[20] Liikkeen perustaja Warith Deen Fard Muhammad katosi jäljettömiin vuonna 1934; kannattajien mukaan hän muutti Mekkaan. Liikkeen johtoon nousi vuosiksi 1934–1975 Elijah Muhammad (ent. Poole), jota on epäilty edeltäjänsä raivaamisesta pois tieltä. Elijah selitti Fardin olleen ainoa Jumala, kun taas hän itse oli Jumalan profeetta Muhammed. Liikkeen kultakausi alkoi 1950-luvulla, ja se sai jäseniä etenkin vankiloissa.[21] Elijah Muhammad sai tukea Nasserilta ja Farrakhan Saddam Husseinilta ja Muammar Gaddafilta.[22] Yhdysvaltain kansalaisoikeusliikkeessä feministisen Women’s March 2019 -mielenosoituksen järjestäjillä on ollut yhteyksiä Louis Farrakhaniin, mutta monet muut ovat irtisanoutuneet yhteistyöstä NOI:n kanssa, koska katsovat, että liike hyväksyy sekä valkoisiin että juutalaisiin kohdistuvan rotusyrjinnän.[23]


Löydä lisää Muita suuntauksia aihepiireittäin

Ahmadiyya

Ahmadiyya

Ahmadiyya on islamilainen liike, joka vaikuttaa Intiassa ja Pakistanissa. Sen perustaja, varakas maanomistaja Mirza Ghulam Ahmad julisti olevansa odotettu Messias, Mahdi ja mujaddid. Hän julistautui myös Krishnan manifestaatioksi eli avatariksi. Tämä johti riitoihin Intian muslimien kanssa. Liikkeen kannattajat tunnustavat muiden muslimien tavoin Koraanin arvovallan, mutta eivät lukeudu mihinkään lakikoulukuntaan. Vuonna 1889 perustetun liikkeen parissa lähetystyö on ollut korkeassa arvossa. Ahmadiyyat kannattavat Pyhää sotaa eli jihadia vain, jos muslimit ovat uhattuna, ja heitä estetään harjoittamasta uskontoaan.

Mirza Ghulam Ahmad

Mirza Ghulam Ahmad

Mirza Ghulam Ahmad oli intialainen varakas maanomistaja ja itseopiskellut muslimioppinut. Hän perusti nimeään kantavan islamilaisen Ahmadiyya -liikkeen ja katsoi olevansa odotettu Messias, viimeisten päivien Mahdi, Krishnan avatar eli inkarnaatio sekä 14. vuosisadan Mujaddid eli islamilainen uskon uudistaja.

Koranismi

Koranismi

Koranismi eli koraanifundamentalismi on islamin suuntaus, joka hylkää hadithin ja kelpuuttaa uskonnon lähteeksi vain Koraanin. Tämä erottaa suuntauksen valtavirran islamista, joka on korottanut profeetta Muhammedin sanoja ja tekoja koskevan perimätiedon lain ja esikuvan asemaan. Suuntaus modernissa muodossaan syntyi 1900-luvun alussa liberaalina uudistusliikkeenä, joka kukoisti muutaman vuosikymmenen. Nykyään koranismilla on kannattajia lähinnä länsimaissa, ja suuntaus on marginaalinen, vaikka sen suosio onkin viime vuosina jälleen kasvanut.

Intia

Intia

Intian tasavalta eli Intia on liittovaltio Etelä-Aasiassa. Intia on pinta-alaltaan maailman seitsemänneksi suurin valtio ja asukasluvultaan maailman toiseksi suurin. Intian naapurimaita ovat Bangladesh, Myanmar (Burma), Kiina, Bhutan, Nepal ja Pakistan. Intian pääkaupunki on New Delhi, muita tärkeitä kaupunkeja ovat muun muassa Delhi, Kalkutta, Mumbai ja Chennai.

Egypti

Egypti

Egypti (arab. مصر‎, Miṣr, egyptinarabiaksi Máṣr,  kuuntele (ohje)) eli Egyptin arabitasavalta (arab. جمهورية مصر العربية‎, Jumhūriyyat Miṣr al-`Arabiyyah, Egyptin virallinen nimi oli vuosina 1958–1971 Yhdistynyt arabitasavalta) on Pohjois-Afrikassa sijaitseva valtio. Sen naapurimaita ovat Israel koillisessa, Libya lännessä ja Sudan etelässä. Pohjoisessa Egypti rajautuu Välimereen ja idässä Punaiseenmereen. Egyptin pinta-ala on noin 1 001 450 neliökilometriä.

Hadith

Hadith

Hadith, sananmukaisesti "traditiot", on islamilaisen perimätiedon muoto, joka on kirjattu muistiin suullisista lähteistä. Hadith on tavallisesti lyhyt ja asiayhteydestä irrotettu kertomus siitä, mitä Muhammed sanoi tai teki. Yleensä sen tarkoitus oli vahvistaa jokin asia Jumalan lain mukaiseksi. Tällaisena sen esikuvana oli mišna eli juutalaisten rabbien suullisista tarinoista kokoama tieto Mooseksen laista. Kaikki 800-luvun varhaisten hadith-kokoelmien tekijät olivat kotoisin Persiasta.

Ortodoksia

Ortodoksia

Ortodoksia ja ortodoksisuus tarkoittavat sananmukaisesti käännettynä oikeaa ylistystä, mutta ortodoksia on vakiintunut suomen kielessä tarkoittamaan ortodoksisen kirkon uskonkäsitystä. Aikaisemmin muiden kielten vastaavat ilmaukset on suomennettu sanoilla oikeauskoisuus ja puhdasoppisuus, joskus myös oikeaoppisuus.

Nation of Islam

Nation of Islam

Nation of Islam (NOI) on uskonnollinen ja sosiaalipoliittinen järjestö, joka perustettiin Yhdysvalloissa vuonna 1930. Järjestön oppi yhdistelee mustaa nationalismia sekä perinteisempää islamia, mutta siinä on elementtejä myös kristinuskosta ja gnostilaisuudesta. Kannattajia kutsutaan usein ”mustiksi muslimeiksi”. Jäseniä kannustetaan opiskeluun, työntekoon ja terveellisiin elämäntapoihin. Liikkeen arvot ovat konservatiiviset ja naisen asema on miehelle alisteinen. Valkoisiin ja juutalaisiin liike suhtautuu kielteisesti.

Islamilainen maailma

Islamilainen maailma

Islamilainen maailma tarkoittaa islamilaisen sivilisaation hallitsemaa aluetta. Se ulottuu Pohjois-Afrikasta Kaakkois-Aasiaan ja muodostaa oman kulttuurisen ja geopoliittisen kokonaisuutensa. Islamilainen sivilisaatio on yksi maailman suurista pääkulttuureista, joihin islamilaisen lisäksi on luettu esimerkiksi länsimainen, kiinalainen, japanilainen, ortodoksinen, latinalais-amerikkalainen ja hindulainen sivilisaatio.

Elijah Muhammad

Elijah Muhammad

Elijah Muhammad oli Nation of Islam -järjestön johtaja vuodesta 1934 aina kuolemaansa vuoteen 1975 asti.

Gamal Abdel Nasser

Gamal Abdel Nasser

Gamal Abdel Nasser oli Egyptin presidentti 1956–1970. Häntä pidetään yhtenä historian merkittävimmistä arabijohtajista ja hän oli arabinationalismin ja arabisosialismin keulakuva 1950- ja 1960-luvuilla. Nasser toteutti Egyptissä huomattavia uudistuksia omaksuen sosialistisen linjan 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa. Ulkopolitiikassa hän nojautui itäblokkiin pysytellen kuitenkin aluksi riittävän kaukana Neuvostoliitosta. Nasser oli yksi sitoutumattomien maiden johtohahmoista. Nasser johti yksinvaltiaan tavoin, mutta hänellä oli takanaan etenkin vuoden 1956 Suezin kriisi jälkeen huomattava kansansuosio.

Muammar Gaddafi

Muammar Gaddafi

Muammar Gaddafi, koko nimeltään Muammar bin Mohammad bin Abdussalam bi Humayd bin Abu Manyar bin Humayd bin Nayil al Fuhsi Gaddafi, oli libyalainen vallankumouksellinen ja johtava arabisosialisti.

Islamin suuntauksien lukumäärä

Suuntaus Prosentti osuus (koko maailma)
Sunnalaisuus 1,4 miljardia[24]
Šiialaisuus 154–200 miljoonaa[25]
Ibadilaisuus 2,7 miljoonaa[26]
Ahmadiyya 10–20 miljoonaa[27]

Löydä lisää Islamin suuntauksien lukumäärä aihepiireittäin

Sunnalaisuus

Sunnalaisuus

Sunnalaisuus on islaminuskon pääsuuntaus, johon kuuluu noin 80–90 prosenttia maailman noin 1,6 miljardista muslimista. Sunna tarkoittaa profeetan esikuvaa, jonka kautta on annettu Jumalan laki. Sunnalaisuus kehittyi klassiseen muotoonsa varhaisella 900-luvulla.

Šiialaisuus

Šiialaisuus

Šiialaisuus on islamin pienempi päähaara, johon kuuluu noin 10–13 % kaikista muslimeista eli noin 200 miljoonaa, kun islamin pääsuuntaukseen sunnalaisuuteen kuuluu noin 87–90 % muslimeista. Suurin osa šiioista asuu Iranissa, Pakistanissa, Intiassa ja Irakissa. Šiiat ovat enemmistönä Iranissa, Azerbaidžanissa, Bahrainissa ja mahdollisesti Jemenissä. Useimmat šiiat ovat niin sanottuja kaksitoistašiialaisia; he odottavat kätkeytyneen kahdennentoista imaamin paluuta aikojen lopussa. Nykyisin pieniksi vähemmistöiksi supistuneita šiiojen alaryhmiä ovat seitsemänšiialaiset eli ismailiitit, Jemenin zaidilaiset sekä Lähi-idän druusit.

Ibadilaisuus

Ibadilaisuus

Ibadilaisuus on ikivanha islamin suuntaus, jolla on vajaat 3 miljoonaa kannattajaa. Heistä valtaosa asuu Omanissa, jonka väestöstä he muodostavat eri lähteiden mukaan 45–75 %. Libyassa on 300 000–400 000 ibadiittia ja heitä asuu myös Afrikan itärannikolla, etenkin Sansibarissa, joka kuului Omanin sulttaanikuntaan 1600-luvulta 1800-luvulle.

Ahmadiyya

Ahmadiyya

Ahmadiyya on islamilainen liike, joka vaikuttaa Intiassa ja Pakistanissa. Sen perustaja, varakas maanomistaja Mirza Ghulam Ahmad julisti olevansa odotettu Messias, Mahdi ja mujaddid. Hän julistautui myös Krishnan manifestaatioksi eli avatariksi. Tämä johti riitoihin Intian muslimien kanssa. Liikkeen kannattajat tunnustavat muiden muslimien tavoin Koraanin arvovallan, mutta eivät lukeudu mihinkään lakikoulukuntaan. Vuonna 1889 perustetun liikkeen parissa lähetystyö on ollut korkeassa arvossa. Ahmadiyyat kannattavat Pyhää sotaa eli jihadia vain, jos muslimit ovat uhattuna, ja heitä estetään harjoittamasta uskontoaan.

Lähde: "Islamin suuntaukset", Wikipedia, Wikimedia Foundation, (2022, October 9th), https://fi.wikipedia.org/wiki/Islamin_suuntaukset.

Pidätkö Wikizistä?

Pidätkö Wikizistä?

Hanki ILMAINEN laajennuksemme nyt!

Lähteet
 • Hämeen-Anttila, Jaakko: Islamin monimuotoisuus. Helsinki: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-749-8.
 • Hämeen-Anttila, Jaakko: Islamin käsikirja. Helsinki: Otava, 2004. ISBN 951-1-18669-8.
 • Robinson, David: Muslim Societies in African History. Cambridge University Press, 2011 (1. painos 2004). ISBN 978-0-521-53366-9. (englanniksi)
 • Sookhdeo, Patrick: Understanding Islamic Theology. McLean VA: Isaac Publishing, 2013. ISBN 978-0-9892905-1-7. (englanniksi)

Viitteet

 1. Muslim Population by Country 2021 World Population Review. 2021. Viitattu 27.3.2021.
 2. a b PEW Research Center: Mapping the Global Muslim Population pewforum.org. 7.10.2009.
 3. Three Points of the Amman Message 2020. The Official Web Page of the Amman Message.
 4. The World’s Muslims: Unity and Diversity 9.8.2012. Pew Research Center.
 5. Robinson 2004
 6. Patrick Sookhdeo: Understanding Islamic Theology (englanniksi), s. 46. Isaac Publishing, 2013.
 7. Halverson: Theology and Creed in Sunni Islam, s. 38–48. , 2010. (englanniksi)
 8. Aslan, R: No god but God. Random House, 2005. (englanniksi)
 9. Ziba Mir-Hosseini: How the Door of Ijtihad Was Opened and Closed: A Comparative Analysis of Recent Family Law Reforms in Iran and Morocco Washington and Lee Law Review. 2007. (englanniksi)
 10. PEW Research Center: The Sunni-Shia divide: Where they live, what they believe and how they view each other pewresearch.org. 18.6.2014.
 11. a b Ketola, Kääriäinen, Sakaranaho, Sama'neh, Vappula, Vuori-Hellman: Maailmanuskontojen Arkki. Edita, 2007. ISBN 978-951-37-4782-4.
 12. a b Hämeen-Anttila, Jaakko: Islamin käsikirja. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-18669-8.
 13. Az-Zaidiyyah (Arkistoitu – Internet Archive) Ummu Mariam.
 14. Jemen:Yhteiskunta, kulttuuri ja media Ulkoasiainministeriö
 15. Central Intelligence Agency (CIA): The World Factbook cia.gov. 16.9.2019. Arkistoitu 4.1.2019.
 16. a b Tiimonen, Soili: Uskonto – Lukion kertauskirja. WSOY, 2005. ISBN 951-0-29836-0.
 17. Hämeen-Anttila, Jaakko: Islamin monimuotoisuus, s. 207–208. Gaudeamus, 1999.
 18. a b c d e Hämeen-Anttila 1999, s. 242–245.
 19. Hämeen-Anttila, 1999, 234
 20. Hämeen-Anttila 1999, s. 233–234.
 21. Hämeen-Anttila 1999, s. 214.
 22. Hämeen-Anttila 1999, s. 234.
 23. Eliza Relman: The Democratic National Committee ended its sponsorship of the Women’s March after co-leader Tamika Mallory refuses to condemn Nation of Islam leader Louis Farrakhan Business Insider. Jan 20, 2019, 8:50 PM. Viitattu 11.3.2020.
 24. Pew Research Center: Mapping the Global Muslim Population pewforum.org. 7.10.2009. ”there are 1.57 billion Muslims of all ages living in the world today [...] Of the total Muslim population, 10–13% are Shia Muslims and 87–90% are Sunni Muslims” Viitattu 7.3.2019. (englanniksi)
 25. Pew Research Center: Mapping the Global Muslim Population pewforum.org. 7.10.2009. Viitattu 7.3.2019. (englanniksi)
 26. Robert Brenton Betts: The Sunni-Shi'a Divide: Islam's Internal Divisions and Their Global Consequences. Potomac Books, Inc., 2013-07-31. ISBN 9781612345222. Teoksen verkkoversio (viitattu 7.3.2019). en
Aiheesta muualla
Tämä uskontoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.